รายละเอียดโครงการ
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ลป.0401-1-080-01(กศ.)
ผู้รับผิดชอบ :
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (0400)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2553
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01 ตุลาคม 2553-31 ธันวาคม 2553
งบประมาณรวม :
134,860.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. สนับสนุนการจัดทำ/เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ---------
2. ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ---------
3. จัดทำ/พัฒนาหลักสูตร ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม2ครั้ง
2. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา2หลักสูตร
3. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม5ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน