รายละเอียดโครงการ
โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาาสตร์และสังคมศาสตร์ (ลป.0401-5-010-01 (บก.)
ผู้รับผิดชอบ :
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (0400)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2553
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01 ตุลาคม 2553-31 ธันวาคม 2553
งบประมาณรวม :
305,890.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. งานบริหารสำนักงาน ---------
2. งานพัฒนาบุคลากร ---------
3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนครั้งในการจ่ายค่าสาธรณูปโภค3เดือน
2. จำนวนวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน50รายการ
3. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม3ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน