รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
ผู้รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (1200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2555
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
ระยะเวลา พฤศจิกายน 2554-กันยายน 2555
งบประมาณรวม :
50,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน