รายละเอียดโครงการ
โครงการฟิสิกส์สานสัมพันธ์น้องพี่ ปีที่1
ผู้รับผิดชอบ :
อาจารย์พิไลพร หนูทองคำ (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2554
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 25 มิถุนายน 2554-25 มิถุนายน 2554
งบประมาณรวม :
2,100.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน