รายละเอียดโครงการ
โครงการค่ายแนะแนวภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ผู้รับผิดชอบ :
อ.อภิชาติ คานนิม (0400)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2551-31 สิงหาคม 2551
งบประมาณรวม :
38,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน