รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ปี 2554
ผู้รับผิดชอบ :
นางสาวทิพย์วรรณ หงกะเชิญ (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2554
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 24 สิงหาคม 2554-24 สิงหาคม 2554
งบประมาณรวม :
11,140.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน