รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด) (กศ.1300-1-094-02-51)
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (0800)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
4,549,500.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. พัฒนาบุคลากร
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์
4. ปรับปรุงห้องบริการ ------
5. การบริหารจัดการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS1ระบบ
2. จ้างเหมาบริการ12ครั้ง
3. วัสดุสำนักงาน300รายการ
4. ครุภัณฑ์6รายการ
5. บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร5วัน/คน
6. ภูมิทัศน์ภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง)6ครั้ง
7. ห้องบริการอินเทอร์เน็ต2ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน