รายละเอียดโครงการ
โครงการศึกษาดูงานบริหารจัดการ การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร แงะเทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ้นภาอตะวันออกเฉียงเหนือและทัศนศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2554
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 25 เมษายน 2554-29 เมษายน 2554
งบประมาณรวม :
326,200.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน