รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการอบรมวิชาการและศึกษาดูงาน เรื่องการพัฒนางานด้านสาธารณสุขชุมชน
ผู้รับผิดชอบ :
นายวรพจน์ ทำเนียบ (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2554
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 3 มีนาคม 2554-3 มีนาคม 2554
งบประมาณรวม :
50,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน