รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2555
ผู้รับผิดชอบ :
นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2555
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระยะเวลา 25 พฤษภาคม 2555-25 พฤษภาคม 2555
งบประมาณรวม :
12,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. เสนอโครงการ -----------
2. ประสานงานโครงการ -----------
3. ประชุมคระกรรมการ -----------
4. ดำเนินงานตามโครงการ -----------
5. สรุปโครงการ ------------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน