รายละเอียดโครงการ
โครงการประชุมอาจารย์แนะแนวการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ :
นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2555
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา 15 มีนาคม 2555-17 มีนาคม 2555
งบประมาณรวม :
259,400.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ประชุมเพื่อจัดทำโครงการ -----------
2. วางแผน/วิเคราะห์แผนการดำเนินการ -----------
3. นำเสอนโครงการ -----------
4. ดำเนินการ -----------
5. สรุปผลการดำเนินการ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน