รายละเอียดโครงการ
โครงการวิพากษ์เค้าโครงเนื้อหารายวิชาบางปะกงศึกษาและรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้รับผิดชอบ :
นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง (0900)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2554
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระยะเวลา 14 กันยายน 2554-
งบประมาณรวม :
51,400.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. เสนอโครงการ -----------
2. วางแผนการดำเนินงาน -----------
3. ดำเนินงาน -----------
4. สรุปผลการดำเนินงาน -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน