รายละเอียดโครงการ
โครงการครงการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษา และ แหล่งเรียนรู้ (ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ใช้งบประมาณกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย)
ผู้รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (1200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2556
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
ระยะเวลา ต.ค. 55-ธ.ค. 55
งบประมาณรวม :
200,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน