รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ผู้รับผิดชอบ :
อ.กีรติ วิจักขณะ (0400)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2551-30 สิงหาคม 2551
งบประมาณรวม :
26,500.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน