รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งความรู้ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (1200)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2556
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลา ต.ค. 55-ก.ย. 56
งบประมาณรวม :
95,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน