รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการจัดหาอาจารย์ที่มีศักยภาพมาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(ทุนประเดิม)
ผู้รับผิดชอบ :
บัณฑิตวิทยาลัย (1100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2556
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา ตุลาคม 2555-กันยายน 2556
งบประมาณรวม :
1,485,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. สรรหาอาจารย์ศักยภาพสูงตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา
2. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา --

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ0หลักสูตร
2. จำนวนอาจารย์ศักยภาพ จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาปรับปรุง0คน
3. เดือนตุลาคม 2555 - เดือนกันยายน 25560

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน