รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ผู้รับผิดชอบ :
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (1100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2556
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา ตุลาคม 2555-กันยายน 2556
งบประมาณรวม :
917,632.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จ่ายค่าตอบแทนการสอนและกรรมการหลักสูตรภาคเรียนที่ 2/55,3/55 และ 1/56
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในสาขาวิชา

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต0
2. จัดการเรียนการสอนจำนวน 30ภาค
3. ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยอยู่ในระดับดี คือมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน