รายละเอียดโครงการ
โครงการค่าตอบแทนการสอนสาขาวิชาการจัดการอุตาสาหกรรม
ผู้รับผิดชอบ :
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (1100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2556
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา ตุลาคม 2555-กันยายน 2556
งบประมาณรวม :
921,592.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จ่ายค่าตอบแทนการประมวลความรู้และการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 3/2555 ---
2. จ่ายค่าตอบแทนการสอนและกรรมการหลักสูตรภาคเรียนที่ 2/55,3/55,1/56
3. จัดหาครุภัณฑ์พัฒนาการเรียนการสอน ---------
4. การอบรมสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของสาขาวิชา ---------
5. จัดหาวัสดุเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นสากล เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต0
2. ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยอยู่ในระดับดี คือมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50
3. จัดการเรียนการสอนจำนวน 30ภาค

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน