รายละเอียดโครงการ
โครงการศึกษาดูงานและความร่วมมือทางวิชาการสาธารณสุขศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ :
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ (1100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2556
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา ตุลาคม 2555-กันยายน 2556
งบประมาณรวม :
250,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. เสนอโครงการประสานมหาวิทยาลัยและศึกษาดูงาน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 110คน
2. พัฒนาความรู้ความสามารถและเครือข่ายด้านสาธารณสุขในกลุ่มอาเซียน0
3. เดือนตุลาคม 2555 - เดือนกันยายน 25560

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน