รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ :
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (1100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2556
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา ตุลาคม 2555-กันยายน 2556
งบประมาณรวม :
1,530,816.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
3. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษ -
4. สอบวิทยานิพนธ์
5. ศึกษาดูงานในและต่างประเทศ -----------
6. ซื้อวัสดุ
7. ซื้อครุภัณฑ์ --------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. บัณฑิตมีศักยภาพยิ่งขึ้น0
2. ร้อยละ 80 ของผู้ลงทะเบียนเรียน0คน
3. จัดการเรียนการสอนจำนวน 30ภาค

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน