รายละเอียดโครงการ
โครงการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ :
สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา (1100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2554
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา ตุลาคม 2553-กันยายน 2554
งบประมาณรวม :
505,910.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ค่าตอบแทนการดำเนินงาน ---------
2. พัฒนาบุคลากรของสาขาวิชา ----------
3. ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ -------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา0คน
2. มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร0ครั้ง
3. หลักสูตรสามารถดำเนินกาารรับและผลิตนักศึกษาตามแผนการดำเนินงาน0
4. จำนวนครั้งของการอบรม ประชุม สัมมนา0ครั้ง
5. อาจารย์นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการผลิตนักศึกษาในสาขาวิชา0
6. จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์0ครั้ง
7. ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์0คน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน