รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ :
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (1100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2554
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา ตุลาคม 2553-กันยายน 2554
งบประมาณรวม :
284,278.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาา ---------
2. ตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตร ---------
3. อบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน ----------
4. วัสดุ

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. การจัดการเรียนการสอน0ภาคเรียน
2. เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ0

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน