รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ผู้รับผิดชอบ :
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (1100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2554
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา ตุลาคม 2553-กันยายน 2554
งบประมาณรวม :
151,194.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. อบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน -----------
2. ให้คำปรึกษาและแนะนำนักศึกษา ---
3. ทบทวนและปรับปรุงการบริหารจัดการของสาขาวิชา ---

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. สาขาวิชามีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น0
2. จำนวนอาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 800ครั้ง
3. อาจารย์และนักศึกษามีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น0
4. อาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจ0
5. การจัดการเรียนการสอน0ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน