รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ :
บัณฑิตวิทยาลัย (1100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2554
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา ตุลาคม 2553-กันยายน 2554
งบประมาณรวม :
177,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. มีการประชุมคณะกรรกมารประจำบัณฑิตวิทยาลัย0ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน