รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้รับผิดชอบ :
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (1100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2556
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา ตุลาคม 2553-กันยายน 2554
งบประมาณรวม :
132,810.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตร ---------
2. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ---------
3. ค่าวัสดุสำนักงาน
4. ศึกษาดูงาน -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ค่าตอบแทน0ครั้ง
2. ศึกษาดูงาน0ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน