รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการวิจัย/การบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ :
บัณฑิตวิทยาลัย (1100)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2554
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
ระยะเวลา ตุลาคม 2553-กันยายน 2554
งบประมาณรวม :
320,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้0ร้อยละ
2. ความพึงพอใจของของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต0ร้อยละ
3. ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพคณะสูงขึ้น0
4. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม0คน
5. ความพึงพอใจที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ0ร้อยละ
6. จำนวนศึกษาที่สำเร็จการศึกษา0คน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน