รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการบริหารจัดการสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ :
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา พ.ย.2556-ก.ค.2557
งบประมาณรวม :
350,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดซื้อ/ จัดจ้าง ---
2. ค่าโทรศัพท์ประจำสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ -
3. ค่าครุภัณฑ์ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน