รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ :
นายธีรยุทธ จันทร์เขียว (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ระยะเวลา ต.ค. 2556-ก.ย. 2557
งบประมาณรวม :
100,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ประชุมเพื่อกำหนดคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมร่วมกับคณาจารย์ในคณะ -----------
2. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ----------
3. จัดโครงการลานวัฒธรรม -----------
4. จัดโครงการไหว้ครูของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -----------
5. จัดโครงการแห่เทียนพรรษา -----------
6. ประเมินผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายที่กำหนดในโครงการ โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ตามตัวบ่งชี้ -----------
7. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน