รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการสนับสนุนการทำกิจกรรมเครือข่าย 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู้รับผิดชอบ :
นายธีรยุทธ จันทร์เขียว (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา ธ.ค. 2556-มิ.ย 2557
งบประมาณรวม :
100,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ประชุมเครือข่ายคณบดีเพื่อจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1.1 ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 1.2 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5 ประเภท 1.3 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ -----------
2. นำเสนอแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ -----------
3. ดำเนินโครงการ - ประชุมเครือข่ายคณบดี เครือข่าย 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ - กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเครื่อข่าย 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ -------
4. ประเมินผลโครงการ -----------
5. ปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอะแนะ - ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แจ้งผลการดำเนินโครงการและผลการประเมินโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง -----------
6. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตัวบ่งชี้วัดของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึก -----------
7. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อเสนอรายงานการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและขอข้อเสนอแนะ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน