รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
ผู้รับผิดชอบ :
นายธีรยุทธ จันทร์เขียว (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา ต.ค. 2556-ก.ค. 2557
งบประมาณรวม :
94,500.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ประชุมสาขาวิชาเพื่อจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1.1 ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 1.2 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5 ประเภท 1.3 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ -----------
2. นำเสนอแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ -----------
3. ดำเนินโครงการ - แข่งขันกีฬาโครงการกีฬาภายในคณะ สารภีเกมส์ - กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 9 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ----
4. ประเมินผลโครงการ -----------
5. ปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะ 5.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ แจ้งผลการดำเนินโครงการและผลการประเมินโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงโครงการ -----------
6. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา -----------
7. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อเสนอรายงานการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและขอข้อเสนอแนะ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน