รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการส่งเสริมการประกวดแข่งขัน และนำเสนอผลงานของนักศึกษาตามศาสตร์ในระดับชาติ
ผู้รับผิดชอบ :
คณบดี (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา ม.ค. 2557-มิ.ย.2557
งบประมาณรวม :
30,055.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ------------
2. ขออนุมัติโครงการ/ขอดำเนินงานตามโครงการ -----------
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ -----------
4. สำรวจผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการ -----------
5. ดำเนินการจัดโครงการ ------
6. ประเมินผลความพึงพอใจโครงการ -----------
7. จัดทำรายงานผลการจัดโครงการ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน