รายละเอียดโครงการ
โครงการฟิสิกส์สัญจร
ผู้รับผิดชอบ :
นายกฤษณะ ช่องศรี (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา ม.ค. 2557-มิ.ย. 2557
งบประมาณรวม :
68,785.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ประชุมกรรมการและผู้สนใจครั้งที่ 1 -----------
2. วางแผนและคัดเลือกการทดลองที่จะนำไปสอนนักเรียน -----------
3. ประชุมกรรมการและผู้สนใจ ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมการทดลองและเนื้อหา -----------
4. ดำเนินการจัดโครงการ - กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางฟิสิกส์ให้กับนักเรียนในโรงเรียนมัธยม - กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางธรณีฟิสิกส์อย่างง่ายให้กับนักเรียน - กิจกรรมศึกษาดูงานและอบรมพัฒนาความรู้ด้านดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน