รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการวัดใสใจสะอาด
ผู้รับผิดชอบ :
นางสาวปิยะวดี กิ่งมาลา (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ระยะเวลา ม.ค. 2557-เม.ย. 2557
งบประมาณรวม :
10,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดทำบันทึกข้อความขอดำเนินงานโครงการพร้อมรายละเอียดโครงการ -----------
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ -----------
3. ดำเนินงานโครงการ -----------
4. รายงานสรุปผลโครงการ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน