รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่
ผู้รับผิดชอบ :
นายเชาวลิต ขันคำ (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา ม.ค. 2557-มี.ค. 2557
งบประมาณรวม :
39,395.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ประชุมเพื่อวางแนวทางในการดำเนินกิจกรรม -----------
2. ดำเนินการเขียนขออนุมัติโครงการ -----------
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน -----------
4. ติดต่อสถานที่ในการจัดกิจกรรม -----------
5. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามที่กำหนด -----------
6. สรุปการดำเนินกิจกรรม และประเมินผล -----------
7. จัดทำรายงาน พร้อมเสนอทางการปรับปรุงการดำเนินโครงการ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน