รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการ 5 ประสานบริการวิชาการชุมชน
ผู้รับผิดชอบ :
นายเชาวลิต ขันคำ (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา ต.ค.2556-ก.ย. 2557
งบประมาณรวม :
115,500.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ประชุมเพื่อวางแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ----------
2. ขออนุมัติโครงการ ----------
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน -----------
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ ---------
5. ประชุมและจัดเตรียมกิจกรรม จำนวน 5 กลุ่มองค์ความรู้ ----------
6. ติดต่อสถานที่การจัดกิจกรรม จำนวน 5 โรงเรียน ----------
7. จัดซื้อและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ -----------
8. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามที่กำหนด ที่ละโรงเรียน ตามช่วงเวลาที่ได้ประสานไว้ ------
9. สรุปการดำเนินกิจกรรม และประเมินผล ----------
10. จัดทำรายงาน พร้อมเสนอทางการปรับปรุงการดำเนินโครงการ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน