รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ผู้รับผิดชอบ :
นายเชาวลิต ขันคำ (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา พ.ย. 2556-ส.ค. 2557
งบประมาณรวม :
101,200.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. วางแผนการดำเนินงานโครงการและทำเรื่องขอดำเนินงานตามโคงการ -----------
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงาน -----------
3. ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค์ - ศึกษาดูงานการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการเตรียมความพร้อมสู่การประชุมนานาชาติ และส่งโครงการเข้าร่วมการแข่งขัน - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ -----
4. ประเมินระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ -----------
5. จัดทำเล่มสรุปรายงานการดำเนินงานโครงการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในครั้งต่อไป -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน