รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการสนันสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ :
นายเชาวลิต ขันคำ (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา ต.ค. 2556-ก.ย. 2557
งบประมาณรวม :
250,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ -----------
2. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
3. สำรวจผลการใช้งานอุปกรณ์ -----------
4. สรุปผลการใช้งานอุปกรณ์เพื่อวางแผนในการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน