รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการฝึกประสบการณืวิชาชีพสำหรับนักศึกษษสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ :
นางสาวสุปราณี จ้อยรอด (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา ต.ค. 2556-พ.ค. 2557
งบประมาณรวม :
450,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. กิจกรรมการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ---------
2. กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ -------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน