รายละเอียดโครงการ
โครงการการบริหารจัดการสาขาวิชาเคมี
ผู้รับผิดชอบ :
นางสาววิยารัตน์ กุมุทนาถ (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา มี.ค. 2557-มิ.ย. 2557
งบประมาณรวม :
31,870.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สารเคมี ----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน