รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการสายสัมพันธ์เคมีจากพี่สู่น้อง
ผู้รับผิดชอบ :
นางสาววิยารัตน์ กุมุทนาถ (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา ต.ค. 2556-เม.ย. 2557
งบประมาณรวม :
61,800.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ประชุมหารือ การศึกษษดูงาน และมอบหมายงาน ----------
2. ติดต่อประสานงานกับโรงเรียน ----------
3. ดำเนินงานโครงการ ---------
4. สรุปผลการดำเนินโครงการ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน