รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (งป.)
ผู้รับผิดชอบ :
นางสาวจารุวรรณ สิงห์ม่วง (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา 1 มีนาคม 2557 -30 เมษายน 2557
งบประมาณรวม :
90,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน