รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการแข่งขันทักษะทางการเกษตร ครั้งที่ 8 "การจัดสวน" (งป.)
ผู้รับผิดชอบ :
นางสาวสถาพร ดียิ่ง (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา 1 พฤษภาคม 2557-31 พฤษภาคม 2557
งบประมาณรวม :
125,500.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. โครงการแข่งขันทักษะทางการเกษตร ครั้งที่ 8 "การจัดสวน" (งป.) -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน