รายละเอียดโครงการ
โครงการวิจัยและบริการวิชาการด้านสังคมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.นิสา เมลานนท์ (0400)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
ระยะเวลา 1 พฤศจิกายน 2550-31 สิงหาคม 2551
งบประมาณรวม :
238,600.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน