รายละเอียดโครงการ
โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ :
นายวรพล แวงนอก (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2556 -31 พฤษภาคม 2557
งบประมาณรวม :
500,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. การบริหารจัดการและพัฒนาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3 ครั้ง ---------
2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางสาธารณสุขศาสตร์ ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (2 กิจกรรม) ------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน