รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ :
ฝ่ายกิจการนักศึกษา (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551
งบประมาณรวม :
190,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดและร่วมแข่งขันกีฬา(0180) ------
2. ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของนักศึกษา(2111) --
3. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉฺมนิเทศนักศึกษา (2508) --------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา3ครั้ง
2. จำนวนที่เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน3กิจกรรม
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ2ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน