รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการสนับสนุนและบริหารจัดการเรียนการสอน(งป.)
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 พฤศจิกายน 2556-31 สิงหาคม 2557
งบประมาณรวม :
103,600.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาวัสดุและซ่อมบำรุงอุปกรณ์การเรียน การสอน --

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน