รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์(งป.)
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร  
ระยะเวลา 1 เมษายน 2557-30 พฤษภาคม 2557
งบประมาณรวม :
121,400.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์(งป.) ----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน