รายละเอียดโครงการ
โครงการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน(งป.)
ผู้รับผิดชอบ :
นางสาวนภกานด์ หน่ายคอน (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 เมษายน 2557- 30 มิถุนายน 2557
งบประมาณรวม :
34,780.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. บริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชา ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน