รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการบริหารจัดการสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(งป.)
ผู้รับผิดชอบ :
คณบดี (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 พฤศจิกายน 2556-30 มิถุนายน 2557
งบประมาณรวม :
1,131,400.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ สำหรับการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ทั้งคณะและสาขาวิชา (งป.) ----

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน