รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ สังเคราะห์โจทก์วิจัย(งป.)
ผู้รับผิดชอบ :
คณบดี (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2557
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2557-31 มีนาคม 2557
งบประมาณรวม :
200,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. โครงการเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการสังเคราะห์โจทก์วิจัย 2 ครั้ง ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน